Reklamačný poriadok

Záručná doba je zo zákona stanovená na 24 mesiacov od kúpy.
Spotrebiteľ – kupujúci, prípadne iná osoba, ktorá je určená na prevzatie tovaru spotrebiteľom, kupujúcim, je povinná potvrdiť prepravcovi – dopravnej službe prevzatie tovaru vrátane všetkých dokladov a skontrolovať balík. Pripadne poškodenie balíka je treba hneď reklamovať u prepravcu. Predajca nezodpovedá za poškodenie obalu balíka. Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

Kupujúci musí písomné oboznámiť predajcu o prípadných zistených vadách na výrobku do troch dní od prevzatia tovaru.
Kontakt – info@magmakam.sk (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA)

Predávajúci rozhodne o reklamácii do 10 pracovných dni. Vybavenie reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní. Rozhodnutie bude odoslané v písomnej forme prostredníctvom e-mailu. Pri reklamácii je potrebné dodať reklamovaný produkt a kópiu faktúry.

Reklamácia na nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním produktu, chybnou manipuláciou, pôsobením vonkajších udalostí, neodborným zásahom do produktu a zlou údržbou. Reklamácia nebude uznaná pri mechanických chybách vykonaných vinou zákazníka, preťažovaní produktu a používaním produktu v nevhodných podmienkach.

Vybavenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa Predávajúceho. Pre zaslanie tovaru na reklamáciu odporúčame použiť poistený balík.
V prípade reklamácie musí balík obsahovať :

– Reklamovaný produkt – tovar musí byť dodaný vo vhodnom obale
– Zápis, kde bude špecifikovaná chyba na produkte
– Kopia faktúry
– Kontaktne údaje /spiatočná adresa, mail, tel. číslo/

Predávajúci, po preskúmaní reklamovaného tovaru

– uzná reklamáciu ako oprávnenú, písomné bude kontaktovať zákazníka a bude mu nahradený tovar,pŕpadne vrátené peniaze
– odmietne reklamáciu ako neoprávnenú, reklamovaný tovar bude vrátený zákazníkovi

Adresa pre vrátenie tovaru

MAGMAKAM s.r.o.
Továrenská 11
Stará Ľubovňa 064 01

Tel.: +421948 998 358
E-mail: info@magmakam.sk

Záverečné ustanovenia

Práva zo zodpovednosti za závady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.